Techniken

Dummy

Dummy für Tachi-waza 1Dummy für Tachi-waza 2Dummy für Ne-waza

Ne-waza

Festhalterad Kesa-gatameFesthalterad Yoko-shiho-gatameOthen-shime