2. Kyu (Blau-Braun)

Schime-waza

Eri-jime

 

Kansetsu-waza

Waki-gatame

 

Ashi-gatame (Variante 1)

 

Ashi-gatame (Variatne 2)

 

Nage-waza

Okuri-ashi-barai

 

Ko-soto-gari

 

Ko-soto-gake

 

Utsuri-goshi