4. Kyu (Grün-Blau)

Katame-waza

Sankaku-waza

 

Kansezu-waza

Ude-hishigi-hiza-gatame (Variante 1)

 

Ude-hishigi-hiza-gatame (Variante 2)

 

Ude-hishigi-ude-gatame

 

Verteidigung gegen Ude-hishigi-juji-gatame (Variante 1)

 

Verteidigung gegen Ude-hishigi-juji-gatame (Variante 2)

 

Nage-waza

Uchi-mata

 

Ko-uchi-maki-komi

 

Sumi-gaeshi

 

Uchi-mata-sukashi

 

Anwendungsaufgaben

Bewegen und Kombinationen mit Ashi-waza