3. Kyu (Blau)

Schime-waza

Okuri-eri-jime

 

Koshi-jime

 

Nage-waza

Hiza-guruma

 

Sasae-tsuri-komi-ashi

 

Soto-maki-komi

 

Tomoe-nage

 

Anwendungsaufgaben

Aus der Bankstellung zu Shime-waza